Develi’deki Osmanlı’ya ait tek eser Hamidiye Medresesi

Sultan 2. Abdulhamid Han tarafından yaptırılan ve Osmanlı’ya ait tek eser Hamidiye Medresesi zamana meydan okuyor.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi’nde bulunan Hamidiye Medresesi ile ilgili olarak bilgi veren Yunus Yurdakul, “Medresemizin ismi Hamidiye medresesi olup Develi İlçesine bağlı Şıklı mahallesinde 1892 yılında mahallemizin yetirmiş olduğu alim Kılıç Ali efendinin gayretleri ve zamanın padişahı ulu hakan cennet mekan 2. Abdulhamid Han’ın himmetleriyle 166 bin kuruşa yaptırılmış olup Develi’de Osmanlıya ait tek eser olarak günümüze kadar gelmiştir. Medresemizde 24 adet öğrenci hücresi, bir adet dershane, bir adet mescid ve bir adet de Müderris odası bulunmaktadır, Medresemizin Havlusun da ise şadırvanlı havuz bulunmaktadır öğrencilerin abdest almaları ve temizlik yapmaları için. Bu medresenin en büyük hikayesi şu Anadolu’nun bozkırlarında ki bir alimin gayret perverlik göstererek İstanbul’a gitmesi zamanın Padişahının ileri görüşlülüğü sayesinde en ücra köşeye dahi eğitim haneler yaptırması suretiyle kasabamız böyle bir esere kavuşmuş ve bu medresemizden Türkiye Siyasetinde yön veren Profesör Doktor Burhan Kuzu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç gibi çok saygı değer şahsiyetler yetişmiştir.” dedi.
HAMİDİYE MEDRESESİ HAKKINDA
Osmanlı padişahlarından 2. Abdulhamid’in talimatıyla, Develi’nin Şıhlı kasabasında yaptırılmıştır.
19. yüzyıl Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan Medrese, döneminde eğitime hizmet vermiştir. Kuzey cepheden girilen nervürlü bir portalı, yüksek ve genişçedir. Ortada geniş bir avlu, kenarlarında odalar yer almaktadır. Portalın tam üzerinde ise iki katlı dıştan merdivenli bir bina vardır ve burası, dönemin hocalarının odası olarak kullanılmıştır.
Binayı Sultan Abdulhamid yaptırdığı için, ’’Hamidiye Medresesi’’ olarak anılmaktadır. Medresenin inşâsı yedi sene sürmüş ve 1892 (H.1309) senesinde tamamlanmıştır. Medrese ilk açılışında 50 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Medresenin bir dersanesi ve 24 hücresi olup, 350-400 kadar talebe yetişmiştir. Medresenin inşâsı devam ederken, Kılıçlı Ali Efendi dört oğlunu yeni hizmete açılacak olan medresede hocalık yapabilecek seviyede yetiştirmiştir. Şıhlı’nın yerlilerinden Bekir oğlu Yûsuf Hoca, Hacı Hamdi Efendi,Kılıçlı’nın oğulları İmâm Efendi,Mehmed Efendi, medreseden ilk icâzet alanlar arasındadır.
Hamîdiye Medresesinin cümle kapısı üzerine yerleştirilmiş ve bugüne kadar yıpranmadan korunabilmiş olan kitâbede şunlar yazılıdır:
Fahrü’l-mülûk hazret-i Abdülhamîd Han
Ol sâye-i hüceste-i eltâf-ı Girdigâr
Hazırladığı ulûm u fünûnun vesâitin
Her sınıf ahâliye o Şeh-i ma’delet-şiâr
İkdâ sâyesinde o sâhib-muazzamın
Dârü’l-ulûm şöhretini aldı her diyâr
Ez-cümle işbu medreseyi ehl-i ilim içün
Bünyâd-ı adl ü dâd gibi kıldı pâydâr
Târîhi çıkdı cevv-i semâvâta Feyziyâ
Bânîsidir bu medresenin Şâh-ı kâmkâr.
(H.1309)
Açıklaması:(Hükümdârların efendisi, övünücüsü hazret-i Abdülhamîd Han, Allahü teâlânın lütuflarının uğurlu gölgesidir. İşte o adaletiyle tanınmış Padişah, halkın her sınıfı için, ilimlerin ve fenlerin vasıtalarını hazırladı. O yücelik sahibinin gayretleri sayesinde memleketin her yeri bir ilim yurdu şöhretini kazandı. Bu medreseyi de, ilim adamları için bir adalet binası halinde yaptırdı.Ey Feyzî, bu medresenin yapıldığı tarih göklere çıkdı ve (anlaşıldı ki) bu medreseyi yaptıran, o bahtiyar Padişahtır.)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir